Tiêu đề tiêu đề

2015

Tiêu đề tiêu đề

2014

Raffles 25th Anniversary Tốt nghiệp 2015


Trường Cao đẳng Raffles, Singapore tổ chức lễ tốt nghiệp hai lần một năm. Lễ tốt nghiệp giới thiệu công việc cuối cùng của sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế, Kinh doanh, Bán hàng và Khoa học.