Thông thường, sinh viên sẽ phải bắt tay vào tập tin đính kèm công nghiệp của họ trong những tháng qua 3 của Advanced Diploma của họ.