Trước tiên, bạn có thể gửi bản sao mềm của tài liệu ứng dụng của mình qua email. Sau đó, trong ngày định hướng, bạn có thể mang bản sao tài liệu gốc của mình để được xác minh.